Modificació puntual 1/2021 Normes Subsidiàries de Planejament per a la regulació de la clau CE Conjunts Edificats en sòl no urbanitzable

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2021, va adoptar l'aprovació inicial d'aquesta modificació puntual  i la seva exposició pública.

Transcorregut el període d'audiència i d'exposició pública i havent rebut els informes sectorials necessaris, el ple de la corproació, en les sessions dels dies 11 i 18 de maig de 2021, va adoptar l'aprovació provisional d'aquesta modificació puntual i la tramesa de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Finalment aquesta comissió va adoptar l'acord d'aprovació definitiva en la sessió del dia 19 de juliol de 2021 i va procedir a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 18 d'agost de 2021.

Darrera actualització: 22.03.2022 | 10:32