Modificació puntual 1/2021 Normes Subsidiàries de Planejament per a la regulació de la clau CE Conjunts Edificats en sòl no urbanitzable, APROVACIÓ INICIAL

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2021, va adoptar l'aprovació inicial d'aquesta modificació puntual  i la seva exposició pública.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 13:04