Projecte d’obra municipal ordinària per la millora de la vialitat dels carrers Sant Roc, St. Agustí, Joaquim de Vilar, Enric Ballús, Lluçà, Comerç i Agricultura de Sant Boi de Lluçanès

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2022, va aprovar inicialment aquest projecte  i la seva exposició pública.

L'aprovació inicial es va publicar al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, al DOGC número 8597 del dia 2 de febrer de 2022 i al BOP de Barcelona del dia 3 de febrer de 2022.

Finalitzada l'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ni reclamacions, el projecte es considera aprovat amb caràcter definitiu.

Darrera actualització: 13.07.2022 | 09:23