Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu per al Pavelló de Sant Boi de Lluçanès

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2022, ha aprovat inicialment aquest projecte i la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOP de Barcelona i al DOGC.

Finalitzada l'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ni reclamacions, es procedirà a la seva aprovació definitiva, i en el cas que se'n presentin es resoldran i es procedirà a l'aprovació definitiva del projecte.

Aquest projecte ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona.

 

 

 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 14:08