Projecte per la instal·lació fotovoltaica a l’escola Aurora de Sant Boi de Lluçanès

El Ple de la corporació, en sessió del dia 10 de gener de 2023, ha aprovat inicialment aquest projecte  i la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOP de Barcelona.

Aquest projecte ha estat exposat al públic pel termini d'un mes mitjançant anunci al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al WEB municipals, al BOP de Barcelona del dia 18 de gener de 2023 i al DOGC número 8835 del mateix dia 18 de gener de 2023.

El projecte aprovat definitiament es el que consta a la columna de documents.

 

Darrera actualització: 30.05.2023 | 10:07