Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

A aquest servei s'hi accedeix mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i els proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com també la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors, disposareu de totes les garanties en la recepció i el registre de les factures i podreu agilitar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Per a aquells proveidors que per a l'emissió de factures electròniques necessitin dels codis DIR 3 aquests són:

 • ORGAN GESTOR: L01082016
 • UNITAT TRAMITADORA: L01082016
 • OFICINA COMPTABLE: L01082016

Quina informació ha de contenir una factura electrònica?

La mateixa que una factura en paper, és a dir:

 • Núm Factura
 • Data expedició
 • Raó Social emissor i receptor
 • NIF emissor i “receptor”
 • Domicili emissor i receptor
 • Descripció de les operacions (base imposable)
 • Tipus impositiu
 • Quota tributària
 • Data prestació del servei (si és diferent de la d'expedició)

En el cas que la factura electrònica es dirigeixi a un altre proveidor o un particular, s'accepta documents ofimàtics o documents PDF. Quan aquesta factura es dirigeix a les AAPP ha d'estar, a demès, signada electrònicament.

Podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç següent: e-Fact

Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:31
Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:31